DIANE TSA SETSWANA PDF

DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa LESIELA MME O SULE KE SALE MOTLANE RRE LEKA MATLHO HAKA MONA NKGONO O SULE KE MO LEBILE A LONGWA KE MOKWEPA KE MO SHIBILE. Diane tsa Setswana. 77 likes. Community. Tlhaloso: O ka nna wa dumalana le motho ka ga sengwe,a tloga a tlhanogela tumalano eo. Mookodi wa pula o.

Author: Migore Mesar
Country: Norway
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 23 February 2018
Pages: 325
PDF File Size: 6.71 Mb
ePub File Size: 10.81 Mb
ISBN: 143-9-82601-268-4
Downloads: 6204
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goshura

Mamina e a re go fela a ye nkong e le nngwe – Kgang ya moruthuta e a tle e fele ka bonolo, e tlhofofaditswe. Bana ga sdtswana itse babolai ba bona Ditau ga di adimane meno Batlhabani ga ba adimanwe.

Puo Ya Rona/Our Lunguage: Diane Motswana

Tshukudu kwa gobe e isiwa ke ngwana. Phudufudu ga e tlhatlhelwe mme lemipi la yone le fetwa ke la podi – Ngwana yo o itaolang ga bone tlhokomelo jaaka yo o dumelang go laolwa.

Motse re feta wa balala, wa baruakgomo re tsena ka one – Fa motho a le mo mathateng, o kopa thuso mo setwana ba a setsswana ba ka mo thusa ka sengwe. Pinyana fa e re ping ya bo e utlwile tse dikgolo. Go lemala ga namane ke go lala le mmaayo – Motho fa a ka nna a nenekediwa o a senyega.

Mabogo dinku a a thebana Batho ba thusana tiro. Tsie e fofa ka moswang Batho ba kgona tiro botoka tss ba kgotshe Motlapa o itshireletsa ka go bua thata.

Dinotshi go loma tse di tsentseng – Fa o gakalela motho a go kopa sengwe, o be o itse gore o tla se mo naya. Meno-masweu polaya e tshega.

  INTERMEDIATE ALGEBRA LIAL HORNSBY MCGINNIS 11TH EDITION PDF

Ngwana o sa leleng o swela tharing. Sections of this page. Retrieved from ” https: Le fa o ka e buela lengopeng magakabe a e bona Fa motho a dirsengwe a ithaya a re o iphitlhile, mongwe o a mmona. Ga se gantsi bana ba gotsa batsadi ba bona Tshukudu ya feta marwana pounama di botlhoko – Motho yo o ratang dijo fa a setewana o kgotshe, e a be e le fa a lwala. Kgetsi ya tsie e kgonwa ke go tshwaraganelwa.

Email or Phone Password Forgot account?

Letlametlo ga le ke le lela fela le a bo le utlwile a magolo Ngwana fa a bua selo se se mo fetang, o a bo a utlwile bagolo. Le fa motho a ka tswa a le maswe go le kae, ga a ke a dumela fa a ntse jalo Tshwene mopalami, mme ga a lebale go wa Modira-dibe o itse ka lobaka lotlhe fa e tlaa re ka letsatsi lengwe a tshwarwe, ga a lebale go loga maano go itlhokomela gore fa a ka tshwarwa a tle a falole ka mokgwa mongwe Tshwene o bonye mapalamo mafologo ga a a bona Motho o bonye fela leano la go dira selo, la go se dirolola ga a a le bona Tshwenyana e e bowa bo ntlha e a ikilela Fa o ikitse setswzna le madimabe o tshwanetse go iphapha mo dilong Tshweu ga di tshwane setseana tshwana dintsho Merafe e mesweu e a bo e ntse e eme mmogo fela ka dipaka tsotlhe, e mentsho yone e a lwantshana Tsie eetswana boswa seanong Fa motho a batla go huma o tshwanetse gore a tlhoafale jaanong a ipapalele, a se ka a tlhola a re ka moso Tsie e fofa ka moswang Motho o bereka sentle a jele Tsie e senya ka bontsi Gantsi Bogodu boatlega fa lebodira lele bantsi.

Fa motho a kopa ka lobaka lo lo leele o feletsa a bone se a sekopang. Motho mongwe le mongwe o bona bontle le botswerere ka nako tsotlhe fa a iteba.

Se ka wa re fa o bona mongwe a tlhagetswe ke tsietsi wa sotla ka ena, e ka re ka moso wa tsoga o wetswe ke bomadimabe mme wa tlhoka kutlwelobotlhoko. Ngwana o itshupa se a tla nnang sona a sa le monnye.

  EDITAL CONCURSO BANCO DO BRASIL SESMT 2012 PDF

Diane – Wikipedia

Fa motho a latolela mmui wa mafoko gongwe ka kgakgamalo gore ga go ka ke ga nna ka tsela eo a buang gore go tla nna ka gona. Mabogo dinku a a thebana Batho ba thusana tiro Tsholofelo ya pelo ga e tlhabise ditlhong Motho fa a solofeditswe sengwe, kana a itsholofeditse sengwe mme se sa bonale, ga a tlhajwe ke ditlhong. Matlho mabonana ga se matlhokana – Fa batho ba kile ba kopana ga ba ka ke ba tlhola ba timelelana gape. Kgosi thipa e sega molootsi – Fa o gakatsa motho, o itse gore le wena o ka nna a go gakalela, bogolo jang fa e le moeteledipele.

Bontle le bokgabo jwa bagolo bo bonwa mo baneng ba bona. Go thata gore motho a latlhe mokgwa wa gagwe. Ngwana yo o nyatsang molao wa batsadi o tsena mo mathateng. Ga se gore fa ele mogolo o tla nna a nepile.

Noticeboard

Mosweleswele o o mephuphutho mebe o iphatlha ka diphuka. Bontlenyane bo se bosi. Meno-masweu polaya e tshega – Motho o ka go direla bosula a ntse a tshega le wena. This page was last edited on 13 Sedimontholeat Sa monna ga se tshabelwe, ga twe ke mono wa koto – Motho ga e ke e re ditsagagwe di falala a tshabe, ka di a tlhokega, le gone o a be a di bapetse ka bothata.

Ngwana yo a sa leleng, o swela tharing Motho detswana a sa tlhagiseng mathata a gagwe ga a kitla a bona thuso.